Deklaracja dostępności Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie .

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak lub nieprawidłowe treści opisów alternatywnych zdjęć.
 • Pliki multimedialne nie posiadają napisów i audiodeskrypcji, filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • W niektórych nielicznych miejscach na stronie brak wymaganego kontrastu minimalnego.
 • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości. Część z nich pochodzi od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany). Niektóre informacje opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Kozarowicz.
 • E-mail: biblioteka_domanice@o2.pl
 • Telefon: (71) 3168112

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Kierownik Biblioteki Mietków
 • Adres:    
 • Filia w Domanicach Domanice 12a Telefon kontaktowy: (71) 390 66 05  
 • Filia w Mietkowie  Mietków, ul. Spółdzielcza 6  Telefon kontaktowy: (71) 3168112   
 • Filia w Milinie Milin, ul. Chłopska 9  Telefon kontaktowy: (71) 3168168
 • E-mail: biblioteka_domanice@o2.pl
 • Telefon: (71) 3168112
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Mietków znajduje się w trzech filiach
 • Filia w Domanicach Domanice 12a Telefon kontaktowy: (71) 390 66 05  
 • Filia w Mietkowie  Mietków, ul. Spółdzielcza 6  Telefon kontaktowy: (71) 3168112   
 • Filia w Milinie Milin, ul. Chłopska 9  Telefon kontaktowy: (71) 3168168
 • Do budynków prowadzą wejścia po schodach. Wszystkie wejścia nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,  brak jest też dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.  

  Informacje dodatkowe

  Ułatwienia

  brak

  Inne informacje i oświadczenia

  Kompatybilność i skróty klawiaturowe:
  Serwis nie jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych. Obsługa serwisu możliwa jest przy pomocy myszki oraz klawiatury (klawiaturą obsługujemy wyłącznie podstawowe funkcje, strzałki kursora, PageUp/Down – przewijanie strony góra-dół, Home/End – Początek/Koniec strony, TAB – przejście na kolejne elementy na stronie, Shift+TAB przejście na poprzednie elementy na stronie)
  Wygląd:
  Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, takie jak zmiana wielkości czcionki i zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
    Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: Biblioteka nie posiada tłumacza języka migowego.
  Print Friendly, PDF & Email