&1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Filia Biblioteczna w Domanicach.

2. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Bądź Eko z biblioteką ”

3. Konkurs rozpoczyna się od 8 maja  2020 roku i trwać będzie do 14 maja  2020 r.

&2

Cel konkursu

Celem konkursu jest promocja projektu „Bądź Eko z biblioteką ” . Który ma za zadanie

promowanie ochrony środowiska, rozszerzanie świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z

naturą.

&3

Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna na temat ; „Eko zakładka do książki ”.

2. Praca może być wykonana w dowolnej technice z wykorzystaniem głównie materiałów naturalnych oraz surowców wtórnych. Praca powinna finalnie pokazywać przedmiot służący, jako zakładka do książki.

                                                                       &4

Uczestnicy konkursu

1.Konkurs jest skierowany do dzieci w  wieku od 5 do 13 lat.

&5

Zasady udziału w konkursie

1. Udział w konkursie jest dobrowolny.

2. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez Uczestnika konkursu.

3. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 1 pracę.

4. Zapoznanie się z regulaminem, który jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.

5. Do pracy należy dołączyć wypełnioną metryczkę , stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.

6. Dostarczenie pracy na konkurs oznacza akceptację niniejszego regulaminu i jest równoznaczne z  wyrażeniem zgody na publiczne wykorzystanie pracy plastycznej.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy laureatów z podaniem imienia i nazwiska  tych osób.

                                                               &6

                              Termin i warunki przyjmowania prac:


1. Prace będą przyjmowane do 12 maja 2020 roku.

2. Prace należy sfotografować i zdjęcie w formie elektronicznej przesłać wraz z wypełnioną

metryczką w jednym mailu na adres: biblioteka_domanice@o2.pl w temacie wiadomości

wpisując temat konkursu „ Eko zakładka ”. Przy odbiorze nagrody, prosimy o dostarczenie Eko – zakładki do biblioteki, prace będą prezentowane na wystawie.

3. Jury, oceniając pracę weźmie pod uwagę :

     ·     samodzielność pomysłu i wykonania,

     ·     zgodność z tematem,

     ·     oryginalność pracy,

  • estetykę wykonania pracy

&7

                       Nagrody

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 14 maja 2020 roku na stronie

biblioteki www.gbp-mietkow.pl oraz na Facebooku. Dla uczestników konkursu Organizatorzy

przewidują nagrody oraz dyplomy.

                                                                    &8      

  1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony praw autorskich i

prawa do ochrony wizerunku.

2. Rodzice osób biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez

Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych  

z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

3. Rodzice osób biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację wizerunku swojego

dziecka w mediach społecznościowych oraz w lokalnej gazecie w celach promocyjnych.

4. Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem  danych osobowych jest

Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie  z siedzibą w Mietkowie, przy ul. Spółdzielczej

6, 55-081 Mietków.

Print Friendly, PDF & Email